Konference Konopí a věda IV.

Srdečně zveme všechny, koho zajímají současné poznatky o jedné z nejstarších kulturních rostlin světa, na již 4. ročník konference „Konopí a věda“, která se uskuteční 18. dubna 2018 na Mendelově Univerzitě v Brně.

V rámci konference budou přednášet domácí a zahraniční odborníci a všechny přednášky budou tlumočeny simultánně do češtiny i angličtiny.

Konference je rozdělena do dvou bloků. Dopolední blok představí aktuální práci v oblasti výzkumu technického i léčebného konopí v ČR a odpolední blog shrne aktuální situaci v oblasti zavádění léčebného konopí do praxe u nás i ve světě a popíše problémy, se kterými se ti, kdo se tomuto tématu věnují, musejí každodenně vypořádávat.

Mezi přednášejícími se objeví Dr. Ethan Russo, neurolog se specializující se na dětskou neurologii, jenž měl vždy silný zájem o léčivé rostliny. Tento zájem se promítl i do jeho praxe a výzkumné práce, kde si kladl za cíl přivést konopí a další botanické látky zpět do hlavního proudu medicíny. Po 20 letech zkušeností v klinické praxi se v roce 2003 stal hlavním konzultantem britské farmaceutické společnosti GW Pharmaceuticals, která vyrábí konopné léky na předpis. V současnosti pracuje jako ředitel výzkumu v pražském institutu ICCI, který se věnuje výzkumu konopí a kanabinoidů. Ethan je autorem či vydavatelem sedmi knih o konopí a léčivých bylinách, více než padesáti odborných článků o neurologii, léčbě bolesti, konopí a etnobotanice. Konzultuje či přednáší o těchto tématech po celém světě. Více o práci Ethana Russo zde – http://spolekkopac.org/cz/21/novinka?id=126

Kliknutím na ikonu níže zobrazíte nebo stáhnete program konference:

PDF icon

Registrace na konferenci: https://goo.gl/forms/pqjYtp0ERK67O436
Registrace je otevřená do 16.4.2018. Pro účastníky bude připraveno občerstvení.
Účastnický poplatek je 500 Kč, studenti Mendelovy Univerzity se mohou registrovat zdarma.
 
Partneři IV. ročníku konference Věda a konopí jsou: Mendelova Univerzita Brno, Hempoint, ICCI, Nemocnice u Sv. Anny, magazín Legalizace a Annabis.
Kontaktní osoba: Bc. Hana Gabrielová, hanka@hempoint.cz

PROGRAM

8:30 Tisková konference

9:30 Shrnutí výzkumu v oblasti konopí na Mendelově univerzitě

MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D. – Mendelova Univerzita Brno

Výzkumný program konopí na Mendelově univerzitě v Brně se velmi intenzivně rozvíjí nejen v oblasti léčebného, ale i technického konopí. Ideálně se zde spojují desítky let výzkumu fyziologie rostlin s praktickými aplikacemi. Díky legislativnímu uvolnění léčebného konopí v České republice jsme se v posledních letech stali atraktivní destinací pro zahraniční investory v oblasti výzkumu. Tato realita je ideální ukázkou transferu technologií v praxi. Bohužel oblast komerční produkce léčebného konopí zatím není otevřena pro zahraniční trh. Tento legislativní krok by velmi pomohl k dalšímu rozvoji investic do výzkumu. Obecnými výzkumnými směry je především šlechtění nových variet s různými poměry obsahových látek a studium vnějších faktorů ovlivňující produkci. Vnější podmínky mají až 70procentní vliv právě na množství obsahových látek. Velkým pozitivem výzkumu je vnitřní podpora z Mendelovy univerzity v Brně.

10:15 Konopí seté z pohledu času a s odkazem na možnou fytoremediaci

Ing. Marie Bjelková – Agritec Šumperk

Kontaminace půd těžkými kovy je vážným problémem intenzivního průmyslu a zemědělství (minerální hnojiva, komposty, čistírenské kaly). Průmyslová činnost ve svém důsledku vede často k hromadění nežádoucích látek v prostředí (půda, sediment, voda a ovzduší). Ke snížení jejich množství nebo odstranění z prostředí je využíváno různých metod fytoremediace, tedy využití zelených rostlin, agrotechnických postupů a různých doplňků k dosažení požadovaného stavu. Jednou takovou modelovou plodinou pro remediace je i konopí seté (Cannabis sativa L). V současné době je v České republice velký zájem o pěstování konopí setého a jeho základní využití pro produkci přírodního vlákna, organické suché hmoty k technickému nebo energetickému využití a produkci semen určených jak k přímé spotřebě, tak k získání technického nebo potravinářského oleje. Z tohoto důvodu může schopnost konopí setého akumulovat určité kontaminanty představovat problém.

10:45 Výzkum léčebného konopí na ČZU v Praze 

Ing. Anežka Janatová – „Výnosy a stabilita hlavních kanabinoidů u šesti vybraných genotypů v průběhu šesti pěstebních cyklů, extrakce, antibakteriální aktivita konopných extraktů“

Bc. Zdenka Kahánková – „Antimykotická aktivita konopných extraktů a silic“

Ing. Jiří Velechovský – „Porovnání organických a minerálních forem výživy rostlin léčebného konopí“

Ing. Michal Orosz – „Polyploidizace, mikropropagace, kryoprezervace“

Ing. Michal Otipka – „Ekonomická optimalizace produkce léčebného konopí“

Na ČZU v Praze probíhá výzkum léčebného konopí od září 2014. V současné době je do něj zapojeno několik pracovišť ČZU a na Domažlicku bylo otevřeno specializované pracoviště pro výzkum pěstování léčebného konopí. Dále se na bádání a spolupráci podílejí i další významné české výzkumné instituce. Výzkum si klade za cíl vybrat na základě výnosového potenciálu a stabilního obsahu hlavních kanabinoidů (zejména Δ9-THC a CBD) vhodné genotypy, které budou odpovídat vyhlášce 236/2015 Sb. a potřebám pacientů. Další oblast výzkumu je zaměřená na výrobu různých typů konopných extraktů a ověřování pomocí in-vitro testů jejich biologické aktivity proti patogenům způsobujícím onemocnění kůže. Další oblastí je ověřování jejich cytotoxicity na lidských buněčných liniích kolorektálního karcinomu a hepatokarcinomu.

11:30 Interlaboratorní srovnání analytických metod pro stanovení fytokanabinoidů v konopí

Mgr. Tibor Béres, Ph.D.Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

Česká republika rozšířila seznam zemí schvalujících užívání konopí k léčebným účelům v roce 2013. S předpokládanou zvýšenou poptávkou po tomto léčivu pravděpodobně vzroste i počet laboratoří testujících kvalitu sušené drogy. Na našem pracovišti jsme podrobili testům běžně dostupné instrumentální analytické metody (kapalinovou chromatografii s tandemovou hmotnostní detekcí, plynovou chromatografii s hmotnostní a plamenovou ionizační detekcí) z pohledu kvality dosažených výsledků stanovení hlavních fytokanabinoidů ve vzorcích technického i léčebné konopí. Studovány byly také některé aspekty týkající se homogenizace a extrakce vzorků.

12:00 Standardizace produkce sekundárních metabolitů v léčebném konopí

Dr. Nirit Bernstein – Institut půdních, vodních a environmentálních věd, Volcani Center, Izrael/online

Ze všech léčivek s terapeutickým potenciálem je Cannabis sativa jednoznačně nejslibnější z hlediska všestranného využití v blízké budoucnosti. Nicméně nejprve je důležité zabývat se různorodým chemickým složením farmaceuticky využitelných sekundárních metabolitů v rostlině, než bude možné konopí optimálně začlenit do moderních léčebných postupů. Toto chemické složení bude možné upravovat a potenciálně optimalizovat jen za předpokladu, že dostatečné pochopíme základní regulační mechanismy produkce léčivých látek. Tvorba řady terapeutických využitelných látek v různých rostlinách je důsledkem reakce dané rostliny na okolní prostředí a způsob, jakým je pěstována. Existuje značné množství důkazů naznačujících spojitost mezi reakci rostliny na prostředí a tvorbou kanabinoidů, ačkoliv řada otázek zůstává nezodpovězených. V přednášce představím naše nejnovější výsledky demonstrující chemické a fyziologické gradienty v léčebném konopí, stejně jako množství jejich regulace prostřednictvím minerální výživy a řady fyzických a chemických spouštěčů.  

12:30 Oběd 

13:30 Mapování situace: Komplexní přehled o stavu léčebného konopí v Evropě

Tomáš Sadílek – International Cannabis and Cannabinoid Institute (ICCI)

Počet zemí zpřístupňujících léčebné konopí pacientům na mapě světa nepřetržitě roste. Důvody pro zavádění konopí se různí od tlaku pacientů přes obecný veřejný zájem až po zájmy samotných vlád, které v něm vidí příležitost pro ekonomický růst. Přednáška přiblíží aktuální situaci ohledně dostupnosti léčebného konopí ve velkých mocnostech, jako jsou USA, Austrálie či Kanada. Dále shrne program léčebného konopí v Izraeli a jeho postupný vývoj až do dnešní podoby. Současně se bude zabývat i zaváděním léčebného konopí v jednotlivých evropských státech a shrne jeho úspěšnost.

14:15 Praktické zkušenosti s preskripcí a používáním konopí pro léčebné použití v České republice, update 2018

Radovan Hřib – Centrum pro léčbu bolesti ARK, FN u svaté Anny v Brně

Příspěvek uvede údaje o „dostupnosti“ léčebného konopí od roku 2015 tak, jak to z pohledu lékaře v praxi opravdu probíhalo, probíhá a pravděpodobně probíhat bude i v nejbližších letech. Dále zopakuje základní principy a zdroje informací, podle nichž lze léčit bolest pomocí konopí. V části přednášky nazvané „ Jak začít léčbu konopím“ se budeme věnovat administrativním úkonům a softwarovým potížím. Dojde i na algoritmy titrace a formy podání léčebného konopí, které byly vyzkoušeny autorem. Na závěr zhodnotím, co se podařilo v léčbě konopím za vcelku nepříznivý rok, a opět představím plány do budoucího roku.

15:00 Problematika zavádění léčebného konopí do praxe velké nemocnice 

PharmDr. Veronika Prokešová – Ústavní farmaceut, FN Motol Praha

FN Motol je jednou z největších lékařských pracovišť u nás, které v současnosti realizuje zavedení konopí do své praxe. Příspěvek shrne čerstvé zkušenosti s tímto procesem a upozorní na slabá místa této problematiky související nejen s legislativou, ale i nedostatečnou osvětou a připraveností zdravotního systému na tuto alternativní léčbu.

15:45 Řešení problémů v oblasti dostupnosti konopné léčby

PharmDr. Marcela Škrabalová – Státní agentura pro konopí pro léčebné použití (SAKL)

Česká republika udělila v pořadí druhou licenci k pěstování konopí pro léčebné použití. Licence byla Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) udělena vítězi veřejné zakázky z května 2017, firmě Elkoplast Slušovice s.r.o. Na základě uzavřené rámcové dohody o převodu konopí mezi SÚKL a licencovaným pěstitelem, vykoupí SÚKL od pěstitele za dané časové období (platnost rámcové dohody čtyři roky) konopí definovaného druhu, kvality a množství. SÚKL se stává výlučným vlastníkem vykoupeného konopí a zajišťuje jeho distribuci výhradně do zařízení lékárenské péče prostřednictvím smluvního distributora, vítěze veřejné zakázky, firmy Alliance Healthcare a.s. Každý lékař a lékárník, který chce předepisovat léčivé konopí, musí být zapojený do systému eRecept a současně do Registru léčivých přípravků s omezením pro výdej konopí. České konopí by mělo být k dispozici pacientům v první polovině roku 2018.

 

16:15 Aktuální problémy s konopím: rostlina, její složky, účinky, dávkování a způsob podání

Dr. Ethan Russo – International Cannabis and Cannabinoid Institute (ICCI)

Prezentace bude zaměřena na problematiku Cannabis sativa a bude se zabývat samotnou rostlinou, otázkou druhového zařazení, morfologie a produkce fytochemických látek v různých částech (květy, listy, stonky a kořeny). Dále se bude věnovat biochemickým a fyziologickým účinkům různých vybraných složek konopí (kanabinoidy, terpenoidy, flavonoidy), jejich terapeutickému využití a stručnému představení různých forem dávkování a způsobů aplikace.

17:00 Samoléčba konopím v České Republice optikou nemocných
Mgr. Barbora Bláhová – z. s. Legalizace.cz

Přednáška se věnuje kontroverznímu tématu samoléčby konopím v současném prostředí České republiky. Vychází z kvalitativního antropologického výzkumu uskutečněného v roce 2017 s více než stovkou českých respondentů využívajících konopí k léčbě a z emické perspektivy vysvětluje charakteristiky konopné terapie v situaci, kdy nebyla indikována lékařem a nemocný si její strukturu určuje sám. Zaměříme se zejména na vysvětlení motivací nemocných k volbě tohoto typu a specifické formy léčby, nejčastější způsoby administrace a dávkování, rizika s tím spojená, interpretace změněného stavu vědomí, dominantní strategie užívání byliny a dopady tohoto jednání na úrovni osobních vztahů.

17:30 Osobní zkušenosti s užíváním léčebného konopí a příběhy několika dalších pacientů z blízkého okolí

Daniel Navrátil – pacientský spolek KOPAC

Daniel Navrátil prodělal v roce 2007 onkologickou léčbu. Na doporučení kolegy ze zaměstnání, který měl podobnou zkušenost o rok dříve, řešil některé negativní dopady této léčby pomocí konopí. Po letech pokusů se mu podařilo i eliminovat psychoaktivní účinky. Od doby, kdy se začal léčit konopím, se informovanost odborné i laické veřejnosti mnohonásobně zvýšila a v  blízkém okolí pana Navrátila se objevilo několik dalších nemocných lidí s různými diagnózami, kteří se z různých důvodů rozhodli některé z příznaků nemoci nebo vedlejších příznaků konvenční léčby řešit pomocí konopí.

17:50 Panelová diskuze

Related Posts