Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Hempoint, s.r.o., IČO: 24735001, se sídlem Hruškové Dvory 116 – Areál Gold Crystal, 586 01 Jihlava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle C, vložka 88159 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.hempoint.cz prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „internetový obchod“).

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Prodávající se zabývá pěstováním technického konopí a prodejem především produktů z technického konopí. Zboží nabízené na internetovém obchodě pochází výhradně z povolených odrůd průmyslového konopí, které se vyznačuje tím, že má nízký obsah THC (pod 0,3%), uvedených ve společném katalogu odrůd EU, pěstovaných v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb. o návykových látkách, při splnění ohlašovací povinnosti pěstitelů konopí na ploše nad 100 m2.

Kontaktní údaje prodávajícího:

e-mail: lucia@hempoint.cz

telefon: +420 608 839 078

Další kontakty jsou uvedeny na internetovém obchodě.

 1. Základní ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Kupujícím dle těchto obchodních podmínek je spotřebitel ve smyslu §419 občanského zákoníku.

 1. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené obchodními podmínkami se řídí ustanoveními o kupní smlouvě dle §1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a tyto obchodní podmínky jsou uzavírány v českém a anglickém jazyce, v případě jakéhokoli nesouladu mezi jazykovými verzemi je rozhodující české znění. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z internetového obchodu.

 1. Při registraci na internetovém obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 1. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden (1) rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 1. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Informace o zboží a cenách

Veškerá prezentace zboží umístěná na internetovém obchodě či uvedená v zaslané nabídce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 1. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení vlastností a cen jednotlivého zboží, časového omezení nabídky či ceny zboží a případného omezení dodání zboží. Cena za měrnou jednotku zboží je uvedena pro jako maloobchodní cena, tj. včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Ceny zboží včetně akčních slev platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek v případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě – v takovém případě prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.

 1. Internetový obchod obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě dodání mimo území České republiky platí individuální podmínky, které je potřeba mezi prodávajícím a kupujícím předem sjednat.

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

● prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci na internetovém obchodě,

● elektronickou poštou na adrese lucia@hempoint.cz

● vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

 1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na internetovém obchodě. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

● objednávaném zboží (objednávaný počet kusů zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu),

● způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

● informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „objednávka“).

 1. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

 1. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.

 1. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit či se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu. V případě vyprodání zboží prodávající kupujícího vyrozumí, má právo zrušit objednávku kupujícího a případně se s ním domluví na dalším postupu.

 1. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 1. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží na internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

 1. Platební podmínky a dodání zboží

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

● bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo 115-2640350227/0100, vedený u Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1,

● bezhotovostně platební kartou nebo převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány PAYS.cz

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží (doprava a balné). Při nákupu nad 3.000,- Kč včetně DPH je balné a poštovné na území ČR zdarma.

 1. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.  Kupní je cena splatná po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do data splatnosti uvedeného na oznámení o přijetí objednávky, přičemž závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

 1. Zboží bude zasláno kupujícímu až na základě obdržení platby. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu – úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. Zboží je zpravidla expedováno nejpozději do pěti pracovních dnů od uhrazení kupní ceny.

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 1. Zboží je kupujícímu dodáno:

● na adresu určenou kupujícím v objednávce, a to přepravní službou dopravce uvedeného na internetovém obchodě prodávajícího (dále jen „dopravce”),

● prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil, pokud tento způsob dodání umožňuje internetový obchod,

● osobním odběrem v provozovně prodávajícího, pokud se na tomto způsobu dodání individuálně domluví prodávající s kupujícím.

 1. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 1. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu, na kterém prodávající uvede veškeré náklady spojené s balením a dodáním zboží. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího. / Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

 1. Zasílání přepravní službou v rámci ČR

Základní cena, doba a podmínky dopravy je stanovena podle aktuálního ceníku a obchodních podmínek dopravce.

 1. Zasílání přepravní službou v rámci EU

Řídí se podmínkami dopravce a legislativou země doručení, odpovědnost za dodržení legislativy země doručení a splnění podmínek importu zboží má kupující. Kupující je povinen se seznámit s legislativními podmínkami doručení zboží z ČR do země EU a v případě nemožnosti doručení o nich informovat prodávajícího. Prodávající nenese odpovědnost za možné poplatky a pokuty v souvislosti s nesplněním této povinnosti.

 1. Zasílání přepravní službou mimo EU

Řídí se podmínkami dopravce a legislativou země doručení, odpovědnost za dodržení legislativy země doručení a splnění podmínek dovozu zboží z ČR do země mimo EU má kupující. Poplatky spojené s vývozem zboží mimo EU (vystavení další certifikace či předepsaná dokumentace) hradí kupující prodávajícímu společně s kupní cenou. Aktuální výše poplatků do dané země mimo EU je vždy kupujícímu sdělena při přijetí objednávky. Kupující je povinen se seznámit s legislativními podmínkami dovozu zboží z ČR do země mimo EU a v případě nemožnosti doručení o nich informovat prodávajícího. Prodávající nenese odpovědnost za možné poplatky a pokuty v souvislosti s nesplněním této povinnosti.

 1. Bezprostředně po dodání zboží je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky dle daňového dokladu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce. Neúplnou či porušenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu eshop@hempoint.cz

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

II. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo v souladu s § 1829 odst. 1 písm. a občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

 1. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 1833 občanského zákoníku).

 1. Peněžní prostředky za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 1. Rozhodne-li se kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy v uvedené lhůtě, doporučuje prodávající pro urychlení vyřízení odstoupení doručit zboží na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s variabilním číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo poznámkou, zdali částka bude odebrána prostřednictvím bankovního převodu nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

 1. Kupující bere na vědomí skutečnost, že je-li se zbožím poskytován dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 písm. a občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnutý dar.

 1. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který bude na jeho žádost odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je kredit v téže lhůtě automaticky připraven k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti v sídle prodávajícího na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu zaslán. Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadováno číslo občanského průkazu za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Sdělením čísla občanského průkazu kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle těchto smluvních podmínek.

 

 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

● o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

● dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

● dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

● v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a pokud se nedohodne s kupujícím jinak, vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

III. Práva z vadného plnění, záruka a reklamace

 1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal (byť se vady projeví až později)

● má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

● se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

● zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

● je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

● zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 1. Záruka za jakost na zboží, prodávané prostřednictvím internetového obchodu, se řídí a je v souladu s platnou legislativou, zejména pak §2113 a násl. občanského zákoníku a zvláštních právních předpisů. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

 1. Není-li v záručním listu uvedena lhůta jiná doba, činí záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. U většiny potravinových produktů je vyznačena minimální trvanlivost. Na internetovém obchodě uvádí prodávající trvanlivost potravinových produktů od jejich data výroby.

 1. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 1. V závislosti na povaze vady má kupující při uplatnění reklamace tato práva:

● Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

● Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva kupujícímu náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

● Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Volbu způsobu reklamace má kupující.

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 1. Reklamace vady se uplatňuje vždy písemně v sídle prodávajícího. Při reklamaci je kupující povinen předložit doklad o nákupu, uvést v čem spočívá vada, kterou reklamuje, případně jak se tato vada projevuje a provést volbu příslušného nároku z vad (výměna zboží, doplnění chybějícího zboží atd.). Nevyčištěné zboží nebo zboží jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci.

 1. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání nebo písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 1. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 1. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno kupujícímu zpět na jeho náklady. Náklady spojené s přepravou zboží ke kupujícímu po vyřízení oprávněné reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

 1. Jestliže v rámci záruky dojde k výměně zboží, záruční doba začíná běžet znovu od převzetí nového výrobku. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamačního řízení (tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace – nikoli tedy termínem vyzvednutí zboží kupujícím).

IV. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 1. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

V. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

 1. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

VI. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 1. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2020.

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky v obvodu sídla prodávajícího. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 1. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

 1. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetovém obchodu umístěném na webové stránce www.hempoint.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obsah obchodních podmínek je chráněn autorským právem a není možné jej používat k jinému než uvedenému účelu bez souhlasu prodávajícího.